Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността старши юрисконсулт в отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление - Бургас

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността старши юрисконсулт в отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление - Бургас

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител

  

Длъжност „старши юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление гр. Бургас при Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:    

 • Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше;

 • Образователно-квалификационна степен: Бакалавър или Магистър.

 • Специалност: Право, с придобита юридическа правоспособност

 • Професионален опит: не по-малко от 1 година, съгласно КДА

  и/или

 • Минимален ранг: V младши

 • Други: да притежава компютърни умения и компетенции (Microsoft Office - Word, Excel, Internet)

 • Владеене на чужд език, ще се счита за предимство.

 

Допълнителни умения и изисквания:  

Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността: 

 • Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на административното законодателство, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, ЗФУКПС, ЗОП, Закон за пътищата, Закон за счетоводството;

 • Да познава и прилага вътрешно-нормативната уредба - Вътрешни правила в системата на АПИ; Устройствен правилник на АПИ, Вътрешни правила за управление на собствеността,  Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ;

 • Да е запознат в детайли със структурата на АПИ и основните характеристики на дирекциите в ЦА;

 • Организира дейността по БЗР за ОПУ;

 • Познаване на действащите нормативни актове по безопасни и здравословни условия на труд, по противопожарна безопасност и опазване на околната среда.

    

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подпомага началника на отдел AO при осъществяването на: 

 • дейности по правно обслужване;

 • дейността по човешките ресурси в ОПУ;

 • деловодната дейност и архива в ОПУ;

 • цялостната финансово-счетоводна дейност

 • целесъобразното и законосъобразното изразходване на бюджетните средства; 

 • стриктно следи разходването на бюджетните средства, отпуснати за МТБ;

 • осигуряване на достоверна счетоводна отчетност на основната и на първичната документация;

 • осигурява правилното функциониране на администрацията на ОПУ, съгласно действащата нормативна уредба, в областта на административното обслужване;

 • Изготвя трудови договори и длъжностни характеристики за служителите по трудови правоотношения, съгласно указанията на ЦА и правно-нормативната уредба. 

 

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1150 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. 

 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр. 

 

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю. 

 

Документи за кандидатстване

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата;

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 • Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документ/ти за придобита допълнителна квалификация;

 • Копие от документ/ти, удостоверяващи продължителността на придобития професионалния опит;

 • Автобиография;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/;

 • Копие от документ, удостоверяващ придобита юридическа правоспособност. 

 

Място за подаване на документи

адрес: гр. София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-420; 

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404 

 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата. 

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр. София, бул. „Македония“ № 3, в административната сграда на Областно пътно управление гр. Бургас, ул. Цариградска № 30 и на Интернет страницата на Агенцията. 

 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/. 

 

 

12.10.2016 г.