Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Отчетност, планиране и поддръжка” в дирекция „Административно обслужване и координация“

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Отчетност, планиране и поддръжка” в дирекция „Административно обслужване и координация“

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 обявява конкурс за назначаване

на държавен служител

 

Длъжност: Старши юрисконсулт в отдел „Отчетност, планиране и поддръжка” в дирекция „Административно обслужване и координация“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:      

 • Образователно квалификационна степен: Магистър
 • Професионална област: Право, с придобита юридическа правоспособност
 • Професионален опит : не по – малко от 2 години, съгласно КДА

или Минимален ранг: IV младши;

Допълнителни умения и изисквания:

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове,

 • ЗДС, ППЗДС, ЗП, ППЗП, ЗЗД, ЗОП, Правилник за структурата и дейността на АПИ, Кодеекса за поведеедние на служителите от АПИ, Вътрешни правила за работа в АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ, Нормативна уредба РБ и правото на ЕС.
 • Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела /„Апис”, „Сиела”, „Eventis R7“

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подпомага директора на дирекция АОК по отношение на подготвяне на документации и спецификации за провеждане на процедури по ЗОП за доставки и услуги в ресора на дирекцията.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1200 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса : Тест и Интервю.

Документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност.
 • Автобиография
 • Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копия от документ/ти за допълнителна квалификация
 • Копие от документ/ти за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/
 • Копие на документ/ти за придобит професионален опит
 • Копие от удостоверение за юридическа правоспособност

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-475 или 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 404

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул.”Македония” № 3 и на Интернет страницата на Агенцията

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

13.12.2016 г.