Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността юрисконсулт в отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление - Шумен

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността юрисконсулт в отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление - Шумен

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  

Агенция „Пътна инфраструктура“  обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

 

Длъжност: Юрисконсулт в отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление гр. Шумен

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   

 • Образователно квалификационна степен: Магистър

 • Професионална област: Право, с придобита юридическа правоспособност

 • Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА

   

  Допълнителни умения и изисквания:

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

 •  Да познава основно нормативните документи – АПК, ЗДСл, КТ, ЗП, ЗФУКПС, ЗА, ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, Устройствения правилник, Правилниците за прилагане на Законите, българското законодателство, спецификата на правната уредба на пътното строителство, и др., както и вътрешните правила в АПИ и Вътрешните правила за документооборота в АПИ.

 • Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела /„Апис”, „Сиела”, „Eventis R7“

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подпомага Началник отдел „АО“ при осъществяването на:

 • дейности по правно обслужване;
 • осигуряване правилното функциониране на администрацията на ОПУ – Шумен, съгласно действащата нормативна уредба, в областта на правното обслужване;
 • Съгласува трудови договори и длъжностни характеристики, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудово правоотношение за служителите по трудови правоотношения, съгласно указанията на ЦА на АПИ и правно – нормативната уредба;
 • съдействие за законосъобразното прилагане на нормативните актове;
 • защита интересите на ОПУ – Шумен пред граждани и институции

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от 420 лв. до 1100 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю.

Документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност.

 • Автобиография

 • Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен

 • Копия от документ/ти за допълнителна квалификация

 • Копие от документ/ти за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

 • Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

Място за подаване на документи:

адрес: гр. София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-475 или 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул. „Македония“ № 3 и на Интернет страницата на Агенцията

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

 

 

 

 

 12.09.2016 г.