Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Юрисконсулт в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Враца

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Юрисконсулт в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Враца

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

обявява

конкурс за назначаване на

държавен служител


Длъжност „юрисконсулт” в отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление гр. Враца при Агенция „Пътна инфраструктура“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше;

Образователно-квалификационна степен: Магистър.

Специалност: Право, с придобита юридическа правоспособност

Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: V младши

Други: да притежава компютърни умения и компетенции ( Microsoft Office, Лакорда, Апис, Сиела, интернет приложения и др.)

Владеене на чужд език, ще се счита за предимство.

Допълнителни умения и изисквания:

Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

  • Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на административното законодателство, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, ЗФУКПС, ЗОП, Закон за пътищата, Закон за счетоводството;
  • Да познава и прилага вътрешно-нормативната уредба- Вътрешни правила в системата на АПИ; Устройствения правилник на АПИ, Вътрешни правила за управление на собствеността,  Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ;
  • Да е запознат в детайли със структурата на АПИ и основните характеристики на дирекциите в ЦА;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подпомага началника на отдел AO при осъществяването на:

-  дейности по правно обслужване;

-  осъществява процесулно представителство

-  осигурява правилното функциониране на администрацията на ОПУ Враца съгласно действащата нормативна уредба.

-  съдейства за законосъобразното прилагане на нормативните актове

-  защитава интересите на ОПУ Враца пред граждани и институции – местна администрация, съдебна система и др.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1150 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса : Тест и Интервю.

Документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата;
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копия от документ/ти за придобита допълнителна квалификация;
  • Автобиография;
  • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител.
  • Копие от документ удостоверяващ придобита юридическа правоспособност

 

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул.”Македония” № 3, в административната сграда на Областно пътно управление гр. Враца, ул.”Раковска” 5 и на Интернет страницата на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

13.12.2016 г.