Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Финансов контрольор при ОПУ гр. Ямбол

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Финансов контрольор при ОПУ гр. Ямбол

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност: Финансов контрольор при ОПУ гр. Ямбол

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Бакалавър или Магистър

Професионална област: Икономика, Финанси

Професионален опит : не по-малко от 2 години в областта на дейност, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: IV младши;

Допълнителни умения и изисквания:

-  Да познава общо държавните и други нормативни документи в областта на финансовата, бюджетната и стопанска дейност; да познава в детайли Закона за държавния вътрешен финансов контрол и правилника за неговото прилагане; да познава Закона за устройство на държавния бюджет, финансово счетоводните нормативни документи, правилници и наредби в областта на бюджета и финансите; закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;  прилагана цялостната нормативна уредба на счетоводството - Закон за счетоводство, Национални счетоводни стандарти, Сметкоплан на бюджетните организации и принципите на отчитане на касовия разход, свързан с изискванията на ЕБК, наредбите, инструкциите и указанията на МФ, регламентиращи счетоводната отчетност/, както и вътрешно-нормативните актове, свързани с дейността на отдела / Правилник за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ, Етичен кодекс, Закон за пътищата и правилника за неговото прилагане, Вътрешни правила за работа в агенцията, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и други. Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на административното законодателство, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, ЗФУКПС;

-Умения за работа с компютър с общи програмни продукти (Word, Excel) и офис техника;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява предварителен финансов контрол, преди вземането на решение за поемане на задължение или за извършване на разход, като следи за законосъобразност на процесите, свързани с поемането на задължения и разплащания на извършените дейности в ОПУ.Осъществява контрол на дейността по управлението на имотите – държавна собственост, предоставени на ОПУ. Осъществява дейности свързани с управлението на човешките ресурси в ОПУ – Ямбол.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1350 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса - по образец;

Декларация по чл.17 от НПКДСл;

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия от документи  за допълнителна квалификация;

Копия от документи, доказващи професионален опит;

Автобиография.

Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-473;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 406

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/.

30.11.2016 г.