Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,

 


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление


 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“;

-  Професионален опит – не по-малко от 4 години, съгласно КДА и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IІІ младши.

 

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  Компютърни технологии и системи; Информатика и компютърни науки; Комуникационна и компютърна техника;

- Задълбочени познания по мрежови протоколи (TCP/IP, etc.), компоненти на мрежовата инфраструктура, администриране на защитни стени, рутери и комутатори;

- Разбиране на принципите на IP адресиране, spanning-tree, OSPF и BGP маршрутизация, превключване на слой 3;

- Познаване на протоколите за мрежова сигурност: SSL, SSL VPN, IDS и IPS;

- Опит в работа със SAN мрежи и NAS масиви;

- Валиден CCNA и или CCNP сертификат;

- CISCO ASA Firewall;

- Комуникационни и умения за разрешаване на инциденти – ITIL Service Operation;

- Умения за работа в екип;

- Компютърна компетентност –  Linux, Windows Server, SQL, Microsoft Office и умения за работа със специализирани продукти, които се ползват от отдела;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 700 лв. до 2800 лв.

 

3.  Кратко описание на длъжността началник отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление:

Отговаря за дейностите свързани с Административно оперативно управление на човешките ресурси и координиране на  дейностите по поддръжка и развитие на ИС на „НТУ“, по сектори, както следва:

- „Опериране на инфраструктура и комуникации";

- "Информационна сигурност и системна интеграция";

- "Поддръжка на информационна система";

- "Техническа поддръжка на крайпътна и правоприлагаща инфраструктура".

 

Управлява и координира дейностите по техническа експлоатация и дейностите по поддръжката, свързани с целия софтуер и хардуер на Електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа, което означава: КпС, WAN, ЦД, мобилно приложение, ТСО, МПО, МПЕ, ПЦС, КЦ, OMC, БД, както и подсистемите като Управление на ИТ услуги (ITSM), инструменти за внедряване и наблюдение.

 

Длъжността изисква да се познават и прилагат следните нормативните актове Кодекса на труда, ЗДСл, ЗОП, ЗФУКПС, Закон за администрацията, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”; Системна архитектура и хардуерна инфраструктура на решението; ITIL V3 и по-висока; Стратегия за поддръжка на системата на КАПШ; Стратегии за събиране на такси и правоприлагане; Стратегия за обслужване на клиенти.

 

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.


5.     Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна компетентност.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакти: 02 9173454.

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.27.08.2019 г.