Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на назначаване на държавен служител на длъжност „Инспектор“ в отдел „Контрол по РПМ“ в дирекция АРОК

АПИ обявява конкурс за назначаване на назначаване на държавен служител на длъжност „Инспектор“ в отдел „Контрол по РПМ“ в дирекция АРОК

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


О Б Я В Л Е Н И E

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител
и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За назначаване на държавен служител на длъжността Инспектор в отдел „Контрол по РПМ“ в дирекция АРОК

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

-  Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по ……;

- Професионален опит:  не се изисква или придобит V младши ранг;

 

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  технически, икономически науки;

 

- Добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в звеното;

 

 Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 590 лв. до 2150 лв.

 

 3.  Кратко описание на длъжността:

 Отговаря за дейностите свързани със събирането, обработванети и систематизирането на информацията свързана с контрола на транспортните средства, извършващи движение във вътрешността на страната по отношение на общо тегло, осови натоварвания и габаритни размери и дейността по специалното ползване на републиканските пътища.

Длъжността изисква да се познават и прилагат следните нормативни актове: Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата, Наредба № 11/2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки превозни средства, на МРРБ, Закон за административните нарушения и наказания, тарифата за таксите, които се събират от АПИ, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на агенцията, Етичен кодекс, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и др.

 4.  Начин на провеждане на конкурса:

 - Тест;

 - Интервю.

 5.    Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 Към заявлението се прилагат:

 - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

 

- копие от официални документи (при наличие на такива), удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

 - копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

 - копие на правоспособност за управление на МПС – категория „В“;

 Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, тел. за връзка: 02/9173 475.

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


 

05.08.2019 г.