Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“, сектор „Правно-административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“, сектор „Правно-административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и Заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на Предеседателя на УС на АПИ за оправомощаване на главния секретар


 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“, сектор „Правно-административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“

 


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  Образователно-квалификационна степен: магистър;

- Професионален опит: не по-малко от 4 години и/или придобит III младши ранг, съгласно КДА;

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: право, с придобита юридическа правоспособност;

- Компютърна компетентност: компютърна грамотност като притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в отдела и умения за работа с правно – информационни програми при изготвяне на материали, свързани с дейността на Агенцията.      

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 660 лв. до 2650 лв.

3.  Кратко описание на длъжността:

- Правно-нормативно обслужване, участие във формирането, разработването,

координирането и провеждането на правната дейност в НТУ, в съответствие с компетенциите на отдела. Подготвя правни становища, доклади, мнения, предлага правни решения по предоставените за съгласуване материали, отнасящи се до законосъобразната дейност на Националното тол управление /НТУ/, в сроковете поставяни от началника на сектора, началника на отдела и директора на НТУ.

-  Длъжността изисква да се познава и прилага: нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз, вътрешните актове, регулиращи дейността на НТУ и АПИ, организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“, Кодекс за поведение на служителите в АПИ.

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю;

5.   Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

06.08.2019 г.