Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник сектор „Контактен център“ - 1 щатна бройка , отдел „Обслужване на клиенти“ на Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник сектор „Контактен център“ - 1 щатна бройка , отдел „Обслужване на клиенти“ на Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,

 


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността началник сектор „Контактен център“ - 1 щатна бройка, отдел „Обслужване на клиенти“, на Национално ТОЛ управление, при Агенция „Пътна инфраструктура“1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;

- Професионален опит:  не по-малко от 4 години в областта на дейност, съгласно КДА и/или минимален ранг: ІІІ младши.

 

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието –

професионална област/направление: социални, стопански, правни науки;

- Да притежава експертни технически познания за всички продукти, услуги и

процедури в контактен център;

- Отлично владеене на Английски език /писмено и говоримо/;

- Шофьорска книжка: категория „В“;

- Компютърна компетентност: добра компютърна грамотност, включително

много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в отдела и съответно в сектора;

- Да притежава способност за планиране, определяне на цели и приоритети на

задачи, както и опит в управлението на проекти;

- Умения за анализиране на наличната информация и възможности да

предоставяне на конструктивни предложения за подобряване на организацията на работа;

- Отлични организационни и комуникативни умения;

- Ориентация за успешни резултати;

- Концептуално мислене, аналитично мислене, креативност и лоялност;

- Експертни и технически познания в сферата на обслужване;

- Представителна способност;

- Ясна дикция, липса на говорни дефекти, високо ниво на познания по

съвременен български език, включително при изготвяне на писмена кореспонденция;

- Отлични умения за работа с клиенти и водене на разговор;

- Отлични умения за контакт лице в лице и по телефон, асертивност и  справяне

с трудни клиенти;

- Умения за работа в екип;

- Умения за работа в стресови и динамични условия;

- Умения за бърза адаптивност, аналитично мислене;

- Отлични координационни умения;

- Познания в сферата и нормативната уредба в Република България за дадения

сектор.

 Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 650 лв. до 2600 лв.

 

 3.  Кратко описание на длъжността началник сектор „Контактен център“, отдел „Обслужване на клиенти“, на Национално ТОЛ управление:

Подпомага началника на отдел „Обслужване на клиенти“, организирайки и координирайки дейностите по обслужване на клиенти, ползватели на националната система за събиране на пътни такси за използване на платената пътна мрежа, доставчици на ЕУЕСТ/НДУ. Ръководи и развива поверения му сектор в рамките на организационната структура на НТУ и комплексно реализира дейностите, които водят до изпълнение на заложените цели на НТУ.

Отговаря за дейностите по обслужване на клиенти чрез контакт по телефон и електронна поща - 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, изразяващи се в:

Регистриране на потребители на пътя и данни за превозните средства и/или доставчици на ЕУЕСТ/НДУ .

Управлението на различни типове акаунти за потребителите на пътя и/или доставчик на ЕУЕСТ/НДУ, техните данни и данните за превозните средства.

Извършване на услуги на потребители на система за събиране на пътни такси за използване на платената пътна мрежа и/или доставчици на ЕУЕСТ/НДУ.

Предоставяне на обратна информация във връзка с изпълнение на услуги.

Поддържане и обработване на онлайн запитвания и заявки, искания и запитвания на клиенти и/или доставчици на ЕУЕСТ/НДУ.

Предоставяне на актуална информация и консултиране на клиенти и бъдещи потребители и/или доставчици на ЕУЕСТ/НДУ.

Приемане и администриране на сигнали за нередности.

Развитие на отношенията с клиентите и/или доставчици на ЕУЕСТ/НДУ и обработване на подадените рекламации и искания в срок, анализ и ескалиране до по-високи позиции с цел осигуряване на качествено обслужване на клиентите, повишаване на клиентската удовлетвореност и внедряване на превантивни мерки.

Изходящи кампании (промотиране на допълнителни услуги, управление на взаимоотношенията с клиенти и/или доставчици на ЕУЕСТ/НДУ).

Предоставяне на електронни услуги.

ВИП обслужване на корпоративни клиенти по избран от тях канал за комуникация.

 

Длъжността изисква да се познават и прилагат следните нормативни актове: Кодекс на труда, ЗДСл,  Закон за администрацията, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Закона за пътищата; Наредба за условията и реда за оценяване на държавния служител в държавната администрация.

 

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.


5.     Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

- копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв;

- копие на шофьорска книжка - категория „В“.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакт : 02/9173454

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

 

08.08.2019 г.