Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щатна бройка сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щатна бройка сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С


За назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“1 щатна бройка сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление, при Агенция „Пътна инфраструктура“ при следните условия:


I.     „Юрисконсулт“ - 1 щатна бройка

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен: „магистър“;

- Професионален опит:  не се изисква, съгласно КДА и/или ранг V младши

  

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: Право, с придобита юридическа правоспособност

- Компютърна компетентност: добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в отдела;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 590 лв. до 2150 лв.

 

3.  Кратко описание на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Административно правоприлагане“ на Национално ТОЛ управление:

Подпомага началника на сектор АП и началника на отдел КП,осъществявайки дейности по комплектуването на преписките по съставени електронни фишове, актове за установяване на административни нарушения (АУАН), по своевременното връчване на съставени електронни фишове и АУАН; процесуално представителство и защита по дела;изготвяне на правни становища, проекти на заповеди, актове, наказателни постановления и други документи във връзка с дейността на НТУ.

Длъжността изисква да се познават основно нормативните актове- да се познават и прилагат Административнопроцесуалния кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за пътищата, Закона за движение по пътищата, ЗФУКПС, Правилник за структурата,дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, Правилника за устройството на Национално Тол Управление(НТУ); Вътрешни правила за работа в агенцията, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“, Кодекса за поведение на служителите на АПИ.

 

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

 

5.     Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такива) и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от удостоверение за юридическа правоспособност

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакти:02/9173342

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.
22.08.2019 г.