Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт/ЧР –човешки ресурси“ – 1 щатна бройка в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт/ЧР –човешки ресурси“ – 1 щатна бройка в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"О Б Я В Л Е Н И Е

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,


 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт /ЧР –човешки ресурси/ – 1 щ.бр.в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление  при Агенция „Пътна инфраструктура“

 


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

- Професионален опит – най-малко 3 години, съгласно КДА или придобит IV младши ранг.

 

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 - Предпочитана професионална област: Социални, стопански, правни науки.

 - Отлична компютърна компетентност – Microsoft Office и умения за работа със специализирани продукти, които се ползват от отдела.

-  Да познава реда и изискванията за съхраняване на документацията, свързана с данните за служителите.

-  Да познава характеристиките на отделните работни места.

-  Да планира собствената си работа, като отчита приоритетните задачи и си поставя реални срокове на изпълнение.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 620 лв. до 2500 лв.

 

3. Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на дейности, свързани с човешките ресурси и прилагане на Кодекса на

труда, Закона за държавния служител, Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагане на КДА.

Изготвя доклади с предложения относно възникване, изменение и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения на служителите на НТУ; проекти на трудови договори, допълнителни споразумения към трудови договори, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения за служителите на НТУ; проекти на заповеди за назначение, преназначение и освобождаване на служители по служебно правоотношение в НТУ.

Осигурява методическа и организационна помощ при провеждането на атестирането на служителите в НТУ и съхранява атестационните формуляри в личните досиета на служителите;

Прави предложения за стартиране на конкурсни процедури за заемане на вакантните длъжности в НТУ.

 

Длъжността изисква да се познават и прилагат на следните нормативни актове: Кодекса на труда, ЗДСл, ЗОП, ЗФУКПС, Закон за администрацията, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Закона за пътищата.

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.


5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства:

неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6.Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно

Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакти: 02 9173454.

7.Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за

конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.27.08.2019 г.