Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт ” – 1 щатна бройка в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт ” – 1 щатна бройка в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"О Б Я В Л Е Н И Е

                              

             Агенция „Пътна инфраструктура“,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и Заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

       За назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт ” – 1 щ. бр. в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”

-  Професионален опит – най-малко 3 години или придобит IV младши ранг.            

 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  Икономическа, Техническа или юридическа, с придобита юридическа правоспособност.

- Добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в звеното;

- Предимство ще се счита владеенето на английски език – писмено и говоримо.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 620 лв. до 2500 лв.

           

3. Кратко описание на длъжността главен експерт:

Осъществява дейности по организация и координация на първично ниво при подготовка, изпълнение и наблюдение на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“. Пряка отговорност за финансовата отчетност на  текущите обекти, финансирани по програмите Поддържа работеща оперативна техническа система за отчетност на разходите по проекти по ОПТТИ.

- Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове, имащи отношение към дейността на отдела – регламенти, директиви, меморандуми, правилници, ръководства и др. на Европейдсия съюз и условията за финансиране;

 - Познаване на българското законодателство в областта на възлагането на договори,както и Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за пътищата и др.;

- Да е запознат с вътрешно-нормативната уредба- Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Вътрешните правила за работа в Агенцията, Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“, Кодекс за поведение на служителите в АПИ и др.;

- Компютърна компетентност – Word, Excel, Internet.      

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.


5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

- Копие на документ за придобита юридическа правоспособност, при наличие на такава;

- Копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, телефон за контакти: 02/9173454.

 

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.19.08.2019 г.