Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - Хасково

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - Хасково

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител 

 

 

Длъжност: Началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ 

Областно пътно управление – гр. Хасково 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:    

 • Образователно квалификационна степен: магистър

 • Професионална област: Пътно сторителство, Транспортно строителство или Геодезия;

 • Професионален опит : не по-малко от 4 години, съгласно КДА

  или

  Минимален ранг: III младши;

  Допълнителни умения и изисквания:  

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

  Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове, имащи отношение към дейността на отдела - ЗДСл, ЗОП, ЗФУКПС, Закон за държавната собственост, Закон за задълженията и договорите, Закон за пътищата, Правилник за прилагане на закона за пътищата, Закон за счетоводството, Закон за администрацията, КТ  и др. 

 • Да познава стандартизираните методи за провеждане на изпитванията, правила за експлоатация и поддържане на пътищата на РПМ и прилежащата апаратура;

 • Вътрешно-нормативната уредба - Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Вътрешни правила за работа в агенцията, Кодекс за поведение на служителите от АПИ 

 • Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела – Word, Excel, Auto Cad, Internet

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира, координира и контролира всички дейности на отдел ИРД, подпомага директора на ОПУ във връзка с осъществяването и отчитането на дейности по текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ; подпомага директора на ОПУ в осъществяването на контрол по изпълнението на строително-монтажните работи по обекти и съответствието им с проектите; организира, участва и отчита дейностите, свързани с контрола върху проектирането и изграждането на ТКО, РС, инженерните подземни и надземни съоръжения; организира лабораторния контрол при приемане на строително-монтажни работи /СМР/ и ремонти по пътищата на РПМ, в съответствие с нормативната база и българските държавни стандарти. 

  Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

   от  420 лв. до 1450 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

  Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

  Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю.

  Документи за кандидатстване

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 • Автобиография;

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документи за допълнителна квалификация;

 •   Копия от документи, доказващи професионален опит;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

 

Място за подаване на документи

адрес: гр. София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-420 или 02/9173 473; 

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 406 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата. 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул. „Македония“ № 3 и на Интернет страницата на Агенцията 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/. 

 

 

23.12.2016 г.