Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността старши експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ - гр. Разград

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността старши експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ - гр. Разград


API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура“обявява конкурс

 за назначаване на държавен служител

 

 

 

Длъжност: „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ гр. Разград

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:    

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Бакалавър

Професионална област: строителен или пътен инженер, техническо ВУЗ

Професионален опит: не по-малко от 1 година в областта на дейност, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: V младши;

Допълнителни умения и изисквания:

-       Да познава и прилага основно нормативните документи – ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, Устройствения правилник, Правилника за прилагане на ЗОП, българското законодателство, спецификата на правната уредба на пътното строителство, КТ и др., както и вътрешните правила в АПИ и Вътрешните правила за документооборота в АПИ;

-       Компютърни умения и компетенции.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Да подпомага началника на отдел ИРД в реализирането на целите на Областно пътно управление в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му.

Изпълнява дейности, свързани с ТРП, инвестиционни дейности, както и всички дейности, съпътстващи обслужването на РПМ на територията на ОПУ, съобразно дейността на отдела.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  460 лв. до 1150 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване:

-        Заявление за участие в конкурса - по образец;

-        Декларация по чл. 17 от НПКДСл;

-        Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-        Копия от документи  за допълнителна квалификация;

-        Копия от документи, доказващи професионален опит;

-        Автобиография;

-        Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; външно деловодство, телефон: 02/9173-475;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр. София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.20.06.2017 г.