Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Архив обяви - кариери » Архив обяви септември - декември 2016 г. » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“, при дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“ в Централна администрация на АПИ

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“, при дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“ в Централна администрация на АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

 

Длъжност: Главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“, при дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“ в Централна администрация на АПИ

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:      

 • Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше;

 • Образователно квалификационна степен: Магистър

 • Професионална област: Икономика

 • Професионален опит: 5 години и/или Минимален ранг: III младши

 • Други: Компютърна грамотност /счетоводни програми, MS Office, интернет, работа с правно-информационни продукти/

   

  Допълнителни умения и изисквания:

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

  Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове,

  -    Да познава цялостната нормативна уредба на счетоводството /ЗС, НСС, Сметкоплан на бюджетните организации и т.н. /

  - Нормативната база свързана с дейността на АПИ: Закон за пътищата, както и правилника за прилагането му;

  -    Вътрешна нормативна уредба: Правилника на структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Кодекса за поведение на служителя на Агенция “Пътна инфраструктура”, Вътрешни правила за работа на агенцията, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ;

  -    Да познава принципите на отчитане на касовият разход, свързани с изискванията на ЕБК;

  -    Да познава наредбите, инструкциите и указанията на МФ, регламентиращи счетоводната отчетност.

   

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Следи за спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина в АПИ; Планира, организира, координира и контролира дейността, свързана със съставянето на тримесечни  и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на АПИ. Осигурява спазването на нормативни документи и следи за тяхното законосъобразно изпълнение в областта на финансово-счетоводната дейност.

   

  Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1500 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

  Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

  Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю.

   

  Документи за кандидатстване:

  •    Заявление за участие в конкурса - по образец;

  •    Декларация по чл. 17 от НПКДСл;

  •    Автобиография;

  •    Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

  •    Копия от документи за допълнителна квалификация;

  •    Копие от документи, доказващи професионален опит;

  •    Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

   

  Място за подаване на документи: адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420;

  административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

  Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

   

  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

  Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул. „Македония“ № 3 и на Интернет страницата на Агенцията.

  В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

   

 

 

 

 

 

17.10.2016 г.