Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Архив обяви - кариери » Архив обяви септември - декември 2016 г. » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ - Сливен

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ - Сливен

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

обявява конкурс за назначаване на държавен служител


Длъжност: „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ гр. Сливен

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Бакалавър

Професионална област: строителен инженер

Специалност: пътно строителство

Професионален опит: не по-малко от 2 години в областта на дейност, съгласно КДА и/или

Минимален ранг: IV младши;

Допълнителни умения и изисквания:

Да познава основно нормативните документи – ЗДСл, КТ, ЗП, ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, Правилник за структурата, дейността и организация на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, Правилника за прилагане на ЗОП, вътрешни правила на АПИ, както и други нормативни документи, свързани с дейността на отдела;

Компютърна грамотност – Word, Excel, AutoCAD, Internet.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Да подпомага началника на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ и директора на ОПУ в реализирането на целите на ОПУ – Сливен в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа.

Изпълнява дейности, свързани с ТРП, инвестиционни дейности, както и всички дейности съпътстващи обслужването на РПМ на територията на ОПУ, съобразно дейността на отдела и своята компетентност.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

от  420 лв. до 1200 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса - по образец;

- Декларация по чл. 17 от НПКДСл;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- Копия от документи  за допълнителна квалификация;

- Копия от документи, доказващи професионален опит;

- Автобиография;

- Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

Място за подаване на документи:

адрес: гр. София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-475, 02/9173-302;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4, стая 404

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр. София, бул. „Македония“ № 3 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

 

16.11.2016 г.