Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Основен ремонт и поддържане“, в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Основен ремонт и поддържане“, в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ ”ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция “Пътна инфраструктура” обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност „младши експерт” в отдел „Основен ремонт и поддържане“, в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше;
  • Образователно квалификационна степен: Бакалавър;
  • Професионална област: Строителен инженер, инженер-геодезист или друга инженерна специалност;
  • Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА.

 

Допълнителни умения и изисквания:

•   Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

- Познаване на българското законодателство – ЗА, ЗДСл, ЗП, КТ, ЗДС, ЗУТ, ЗОП,ЗДвП, ЗЗБУТ, както и специфичните нормативни актове, свързани с дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“;

- Добро познаване на всички дейности, свързани със строителството, поддържането и експлоатацията на пътища;

- Познаване на: Наредба № 1/26.05.2000 г. за проектиране на пътищата; Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата; Наредба № 2/17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; Наредба № 5/23.09.2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП; Наредба № 17/23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали; Наредба № 18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; Наредба № РД-02-20-10/05.07.2012 г. за условията за изграждане и монтиране на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение; Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство; Технически правила за приложение на ограничителни системи по пътищата по РПМ; Техническа спецификация на НАПИ 2014; Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата на НАПИ 2009; Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата; Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали.

- Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office

- Владеене на чужд език: желателно

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Целесъобразно разходване на средствата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и контрол по изпълнението на ремонта и поддържането на републиканската пътна мрежа /РПМ/ и програма „Основен ремонт“. Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на РПМ. Основен ремонт на републиканските пътища.

 

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 3 бр.

 

Начин за провеждане на конкурса : Тест и Интервю.

 

Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата;
  • Декларация по чл. 17 от НПКДСл;
  • Автобиография;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копия от документи за допълнителна квалификация;
  • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

 

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул.”Македония” № 3 и на Интернет страницата на Агенцията.

 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.


8.09.2016 г.