Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността“ /УС/, в дирекция „Административно обслужване и координация”

АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността“ /УС/, в дирекция „Административно обслужване и координация”

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция “Пътна инфраструктура”
обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността“ /УС/, в дирекция „Административно обслужване и координация” /АОК/ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на завършено образование, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше;
 • Образователно квалификационна степен: Бакалавър/Магистър
 • Професионална област: Икономическа, Юридическа, Техническа
 • Професионален опит: не по-малко от 3 години, съгласно КДА.

Допълнителни умения и изисквания:

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

Длъжността изисква да се познават и ползват:

- Нормативните актове, свързани с Закона за пътищата, ЗДС, ППЗДС, ЗП, ППЗП, ЗЗД, ЗОП.

- Вътрешната нормативна уредба: Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”; „Кодекса за поведение на служителите от АПИ ”; Вътрешни правила за работа в агенцията; Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура”.

- Нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз.

Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела (“Апис”, „Сиела“, Eventis R7).

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Изпълнява дейности по окомплектоването на документи по законосъобразност, свързани с управлението на имотите – публична и частна държавна собственост и на движими вещи – частна държавна собственост, предоставени на агенцията.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1350 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса : Тест и Интервю.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата;
 • Декларация по чл. 17 от НПКДСл;
 • Автобиография;
 • Копия от документи, доказващи професионален опит;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документи за допълнителна квалификация;
 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул.”Македония” № 3 и на Интернет страницата на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

10.09.2016 г.