Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

АПИ обявява конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

 API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЯВЛЕНИЕ

    Агенция “Пътна инфраструктура” обявява конкурс за

назначаване на държавен служител

 

Длъжност: Старши експерт в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: „транспортно строителство“, „пътно строителство“, „строителство на сгради и съоръжения“;

Професионален опит : не по-малко от 2 години, съгласно КДА и/или

Ранг: IV младши

 

Допълнителни умения и изисквания:

-       Закон за пътищата, Закон за устройство на територията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, ЗОП, ЗБУТ, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Правилника за прилагане на ЗОП, Норми за проектиране на пътища 2000 г., Наредба РД-02-20-2/21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели, Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа, АПИ 2010 г., Европейската система за проектиране на строителни конструкции, която включва частите на БДС EN от 1990 до 1999, наричани за краткост „Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (ДВ бр.2 от 06.01.2012 г.) от 06.01.2014 г., Вътрешните правила на агенцията, както и други нормативни документи свързани с дейността на отдела;

-       Свободно ползване на MS Windows, MS Office, AutoDesk, ползване на английски език.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Преглед, координиране и контрол на проучвателни и проектни разработки на пътни и мостови обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и ремонт, с цел осигуряване на проектна готовност за реализиране на държавната политика в областта на пътното дело.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1 200 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса - по образец;

Декларация по чл.17 от НПКДСл;

Автобиография;

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия от документи  за допълнителна квалификация;

Копия от документи, доказващи професионален опит;

Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

Място за подаване на документи:

адрес: гр. София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420, 02/9173-475;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

29.12.2016 г.