Начало » Контакти » Централна администрация

Централна администрация

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Адрес: София,  бул."Македония" № 3

П.К. 1606


За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси. (*1)

Управителен съвет:  


Георги Терзийски

тел. 9173 248

g.terziyski at api.bg

 


Инж. Иван Досев

тел. 9173 351

i.dosev at api.bg

   
Проф. Олег Асенов

тел. 9173 254

o.asenov at api.bg

   

Главен секретар

Валерия Герова

тел: 9173 461

v.gerova at api.bg

Павлета Павлова

Главен юрисконсулт, /Секретар на Управителния съвет/

 

тел. 9173 493

p.p.pavlova at api.bg

 

 

 
Ситуационен център 

тел. 952 1605


Горещ телефон


0700 130 20
на цената на един градски разговор

Пропуски тел. 952 1096
Деловодство тел. 9173 246

 

Информация за актуални конкурси за работа, отдел "Човешки ресурси и канцелария"

 

 тел: 9173 454

Надка Христова,

Директор "Вътрешен одит"тел. 952 0842

n.hristova at api.bg

Мила Карамихова,

Директор "Комуникации и информация"

тел. 9173 408
m.karamihova at api.bg

Ивайло Иванов,

Директор "Обществени поръчки и правно обслужване"

тел. 9173 232

iv.ivanov at api.bg

Велиана Стоянова,

Директор "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"

v.stoyanova at api.bg

тел. 9173 216

инж. Даниел Иваничков,

директор "Поддържане на пътната инфраструктура"

тел. 9173 496
d.ivanichkov at api.bg

инж. Бисер Йорданов,

Директор "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"

тел. 9173 261

b.yordanov at api.bg

инж. Ася Чипева,

Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

тел. 9173 416

a.chipeva at api.bg

инж. Златка Петева,
Директор “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020

тел. 9173 333

z.peteva at api.bg

Николина Чапанова,
Директор "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и
по програмите за териториално сътрудничество на ЕС"

тел. 9173 316
n.chapanova at api.bg

Явор Иванов,
Директор "Анализ на риска и оперативен контрол"

тел. 9173 247
yavor.ivanov at api.bg

инж. Стела Кръстева,
Директор "Пътни такси и разрешителни"

тел.  9173 305
s.krasteva at api.bg

Румяна Атанасова,
Директор "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

тел. 9173 404
r.atanasova at api.bg

инж. Десислава Паунова,

Директор "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"

тел. 9173 310

d.paunova at api.bg

инж. Иван Димитров,
Директор "Информационни технологии и системи"

тел. 9173 415
i.dimitrov at api.bg

инж. Веселин Димитров,
Директор на Институт по пътища и мостове

тел. 9450 350,
crbl at abv.bg

Национално тол управление

     070010876
Разрешения за специално ползване на пътищата
чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни
превозни средства
тел. 9173 465
Разрешения за специално ползване на пътищата чрез
изграждане и експлоатация на търговски
крайпътни обекти и пътни връзки към тях
тел. 9173 466
       9173 397
       9173 263

Отчуждителни процедури

тел. 9173 412
       9173 413
       9173 365
       9173 462   
   

(*1) В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.