Начало » Обяви » АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта 2019 г., добивана от 1540 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията на Област Силистра

АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта 2019 г., добивана от 1540 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията на Област Силистра

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СИЛИСТРА

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7/14.11.1997г., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“  обективирано в Протокол № 22829/19 от заседание  проведено на 31.07.2019.г., и Заповед № РД-11-916/ 01.08.2019г. на Председателя на УС на АПИ

 

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7/ от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта 2019г., добивана от 1540 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията  на Област Силистра, както следва:


алея

№ път

Пътен участък

От км до км

Плодоносни дървета брой

Първоначална тръжна цена/лв. без вкл. ДДС

1

ІІ-21

 

"Русе - Силистра"
 (между разклон за с.Цар Самуил и нас. място с.Нова Черна)

км 33+400 – км 38+200

200

1 440.00 лв.

2

ІІ-21

 

"Русе - Силистра"
 (между  ДЗС с.Нова Черна и разклон с път ІІ-49)

км 43+300 – км 46+600

150

1 080.00 лв.

3

ІІ-21

 

"Русе - Силистра"
 (между Антимовско ханче и нас. място с.Търновци)

км 59+000 – км 63+100

120

 

864.00 лв.

 

4

ІІІ -235

 

"Окорш-Паисиево-Главиница-Зафирово-Малък Преславец"
 (между с.Зафирово и разклон за Долно ряхово)

км 42+000 – км 46+600

530

3816.00 лв.

5

І-7

 

„Силистра-Шумен”

 (между разклон за с.Цар Асен и с.Черковна)

км 33+793 – км 38+134

370

 

2 664.00 лв.

 

6

ІІІ-218

 

"Иширково-Дулово"
 (между нас.места с.Брадвари и с.Водно)

км 21+000 – км 24+130

100

 

720.00 лв.

 

7

ІІІ -235

 

"Окорш-Паисиево-Главиница-Зафирово-Малък Преславец "
 (между ж.п.прелез и разклон за с.Долец)

км 3+400 – км 4+850

40

288.00 лв.

8

ІІІ-235

"Окорш-Паисиево-Главиница-Зафирово-Малък Преславец "
 (между разклон за с.Долец и с.Паисиево)

км 6+312 – км 6+863

30

 

216.00 лв.

 

 

Общата първоначалната тръжна цена е в размер на 11 088,00 лв. (единадесет хиляди и осемдесет и осем лева и нула стотинки) без вкл. ДДС. Участието е за конкретна алея/и или за всички.

Кандидатите следва да внесат депозит за участие – в рамките на 10% от началната тръжна цена на съответната алея/и за които ще участват, съгласно чл.21, ал. 1 от Наредба № 7/1997г за продажба на движими вещи частна държавна собственост по банкова сметка на ОПУ Силистра: SG”Експрес банк”АД,

IBAN: BG 95TTBB94003305016141,BIC: TTBBBG22

Търга ще се проведе на 21.08.2019г. от 10:00 часа в сградата на ОПУ-Силистра, гр.Силистра, ул. „Тутракан” № 12. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 02.09.2019г. от 10:00 часа на същото място.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга, придружено с необходимите документи е 17:00 часа на 16.08.2019г. Заявленията се подават  в деловодството на ОПУ – Силистра, ет. 2, адрес: гр.Силистра,  ул. „Тутракан“ № 12. В случай на повторен търг крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 17:00ч. на 30.08.2019г.

Цената на тръжната документация в размер на 12 /дванадесет /лева  с ДДС. Тръжната документация  се закупува от касата на ОПУ-Силистра, след  представяне на платежен  документ за стойността й, внесена  по сметка на  ОПУ-Силистра: SG”Експрес банк”АД, IBAN: BG 34TTBB  9400 3105 0161 40, BIC: TTBBBG22

Оглед на крайпътните ореховите насаждения /алеи/, предмет на търга – може да се прави всеки работен ден  от 9:00 до 17:00ч., до деня предхождащ този за провеждането на търга след представяне на документ за закупена документация.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга са посочени в Заповед № РД-11-916/ 01.08.2019г. на Председателя на УС на АПИ.

За допълнителна информация: 086/820 993


09.08.2019 г.