Начало » Обяви » Архив обяви 2016 г. » Архив обяви януари - юни 2016 г. » ОПУ - Перник обявява търг с тайно наддаване по обособени позиции за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост

ОПУ - Перник обявява търг с тайно наддаване по обособени позиции за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ПЕРНИК

2307 Перник, ул. „Софийско шосе” № 31

                                                                                                                                               

На основание чл.16, ал.2 и чл.19 от Закона за държавната собственост чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, във  връзка с чл.13, ал.2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.23, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на работата в Агенция „Пътна инфраструктура“ при  управление на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенцията и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, обективирано в Протокол № 13740/16 г. от заседание, проведено на 11.05.2016 г.

 

                                                                                   О Б Я В Я В А                                                                 

търг с тайно наддаване по обособени позиции за отдаване под наем на части от имот-публична държавна собственост, стопанисван от АПИ чрез Областно пътно управление- Перник,

находящ се на адрес: гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 31, с предназначение – административна дейност и с първоначална месечна наемна цена (с включен ДДС), както следва:

Обособена позиция 1 -  Помещение /стая/ № 1, етаж 1 с площ  30 кв. метра, цена 246.30 лв.

Обособена позиция  2 - Помещение /стая/ № 11, ет.3, с площ  15.1 кв. метра, цена 128.35 лв.

Обособена позиция 3 - Помещение /стая/ № 12, ет.3, с площ  15.1 кв. метра, цена 128.35 лв.

Обособена позиция 4 - Помещение /стая/ № 13, ет.3, с площ  15.1 кв. метра, цена 128.35 лв.

Обособена позиция 5 - Помещение /стая/ № 14, ет.3, с площ  21.2 кв. метра, цена 169.39 лв.

Обособена позиция 6 - Помещение /стая/ № 15, ет.3, с площ  21.2 кв. метра, цена 169.39 лв.

Обособена позиция 7 – Парко място № 1, с площ  15 кв. метра, цена 31.65 лв.

Обособена позиция 8 – Парко място № 2, с площ  15 кв. метра, цена 31.65 лв.

Помещенията и парко местата се отдават под наем за срок от 5 години.           

Цена на тръжната документация – 12,00 лв. с ДДС, платима по банкова сметка на ОПУ- Перник:

IBAN - BG 27UBBS80023106090607, BIC: UBBSBGSF.

Тръжната документация се получава в ОПУ-Перник, гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 31, деловодство, етаж 2, всеки работен ден до 24.06.2016 г., от 8:00 до 16:30 часа.

Срок за подаване на заявления за участие с документ за платен депозит и ценови предложения до 16:30 часа на 24.06.2016 г. в деловодството на ОПУ Перник.

Търгът ще се проведе на 27.06.2016 г. от 11:00 часа в Административна сграда на ОПУ Перник, гр. Перник,  ул. „Софийско шосе” № 31

Повторен търг ще се проведе на 04.07.2016 г. от 11.00 ч. в Административната сграда на ОПУ Перник, като крайната дата за подаване на заявленията е 01.07.2016 г., до 16.30 часа, а условията са съгласно изискванията за първия търг. 

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, необходимите документи за представяне, са подробно отразени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел.: 076 604433 или 0879409154  


Директор Областно пътно управление – Перник

инж.Румен Сачански

 

 

 

25.05.2016 г.