Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - РМС № 29/19.01.2018 г. е влязъл в законна сила чрез влязъл в сила съдебен акт

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - РМС № 29/19.01.2018 г. е влязъл в законна сила чрез влязъл в сила съдебен акт

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на  гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - Решение № 29 на Министерски съвет  от 19.01.2018 г. е влязъл в законна сила чрез влязъл в сила съдебен акт.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец – файл за изтегляне;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие на влязъл в сила съдебен акт;
  • декларация за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни по образец - файл за изтегляне.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени съответно по сметка на областния управител на област Бургас, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


 05.10.2018 г.