Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив и на обект път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив и на обект път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив и на обект път II-86 „Пловдив – Асеновград“  от км 14+860 до км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив., че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - Решение 739 на Министерски съвет от 15.10.2018 г. е влязъл в законна сила.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец - файлове за изтегляне: заявление , декларация;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени съответно по сметка на областния управител на област Пловдив, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.08.11.2018 г.