Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » АПИ уведомява собствениците на имот в гр. Драгоман, общ. Драгоман, Софийска област, засегнат от обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20“, за който отчуждителният акт - РМС № 641/ 05.09.2018 г. e влязъл в законна сила, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на имот в гр. Драгоман, общ. Драгоман, Софийска област, засегнат от обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20“, за който отчуждителният акт - РМС № 641/ 05.09.2018 г. e влязъл в законна сила, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имот с идентификатор 23409.185.5 по КККР /имот № 185005 по регистър от одобрен ПУП-ПП за обекта/, гр. Драгоман, общ. Драгоман, Софийска област, за който отчуждителният акт - Решение № 641 на Министерски съвет от 05.09.2018 г. e влязъл в законна сила, че започва изплащане на определеното парично обезщетение. Имотът е засегнат от обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20“.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец - файл за изтегляне;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - файл за изтегляне

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД. 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на Софийска област,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


13.09.2018 г.