Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път   I-1 (E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет /РМС/ № 517 от 20.07.2018 г. е влязъл в законна сила, чрез съдебен акт.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец – файл за изтегляне;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - файл за изтегляне, или копие от влязъл в сила съдебен акт;
  • декларация за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – файл за изтегляне.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област Благоевград, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


01.11.2018 г.