Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89“, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89“, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от    км 161+367 до км 194+164.89“, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет /РМС/ № 56 от 01.02.2018 г. е влязъл в законна сила, чрез влязъл в сила съдебен акт.

 

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец - файл за изтегляне;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни, лични данни на титуляра - правоимащо/упълномощено лице – оригинал;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - файл за изтегляне;
  • декларация за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – файл за изтегляне;
  • заверено копие от постановеният и влязъл в сила съдебен акт.

 

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени съответно по сметките на областните управители на Софийска област и на област Враца, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 20.11.2018 г.