Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - Ямбол обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот-публична държавна собственост

ОПУ - Ямбол обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот-публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

 Агенция „Пътна инфраструктура”

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 19999/2018 от заседание проведено на 19.09.2018г.

 

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Части от имот-публична държавна собственост - Административна сграда на Областно пътно управление - Ямбол, находяща в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16,  по обособени позиции както следва:

            Обособена позиция 1:

            Помещение /стая/ № 1, етаж 7 с площ  13.5 кв. метра, изложение-северозапад;      

            Обособена позиция  2:

             Помещение /стая/ № 7, етаж 8 с площ  13.5 кв. метра, изложение-югоизток ;

            Обособена позиция 3:

            Помещение /стая/ № 1, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра, изложение-северозапад;

            Обособена позиция 4:

             Помещение /стая/ № 2, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра, изложение-северозапад;

            Обособена позиция 5:

             Помещение /стая/ № 3, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра, изложение-северозапад;

            Обособена позиция 6:

            Помещение /стая/ № 5, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра, изложение-северозапад;

            Обособена позиция 7:

            Помещение /стая/ № 6, етаж .9, с площ  13.5 кв. метра, изложение-северозапад;

            Обособена позиция 8:

            Помещение /стая/ № 9, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра, изложение-югоизток;

 

            Начална наемна месечна цена за всяка една част от имота:

            Обособена позиция 1: Помещение /стая/ № 1, етаж 7 с площ  13.5 кв. метра - 5.33лв./пет лева и тридесет и три ст./ с включено ДДС. Цената е  за 1 кв.м на     месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 72,00лв. /седемдесет и два лева/ с вкл. ДДС;

            Обособена позиция 2: Помещение /стая/ № 7, етаж 8 с площ  13.5 кв. метра - 5.58лв./пет лева и петдесет и осем ст./ с включено ДДС. Цената е за 1 кв.м на месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 75,33лв. /седемдесет и седем лева/ с вкл. ДДС;

            Обособена позиция 3: Помещение /стая/ № 1, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра - 5.33лв./пет лева и тридесет и три ст./ с включено ДДС. Цената е  за 1 кв.м на месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 72,00лв. /седемдесет и два лева/ с вкл. ДДС;

            Обособена позиция 4: Помещение /стая/ № 2, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра - 5.33лв./пет лева и тридесет и три ст./ с включено ДДС. Цената е  за 1 кв.м на месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 72,00лв. /седемдесет и два лева/ с вкл. ДДС;

            Обособена позиция 5: Помещение /стая/ № 3, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра - 5.33лв./пет лева и тридесет и три ст./ с включено ДДС. Цената е  за 1 кв.м на месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 72,00лв.  /седемдесет и два лева/ с вкл. ДДС;

            Обособена позиция 6: Помещение /стая/ № 5, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра  - 5.33лв./пет лева и тридесет и три ст./ с включено ДДС. Цената е  за 1 кв.м на месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 72,00лв.  /седемдесет и два лева/ с вкл. ДДС;

            Обособена позиция 7: Помещение /стая/ № 6, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра - 5.33лв./пет лева и тридесет и три ст./ с включено ДДС. Цената е  за 1 кв.м на месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 72,00лв. /седемдесет и два лева/ с вкл. ДДС;

            Обособена позиция 8: Помещение /стая/ № 9, етаж 9, с площ  13.5 кв. метра - 5.58лв./пет лева и петдесет и осем ст./ с включено ДДС. Цената е за 1 кв.м на месец, като за цялата площ се заплаща месечна наемна цена в размер на 75,33лв. /седемдесет и седем лева/ с вкл. ДДС.

 

Срок за отдаване под наем –Частите от имота се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация за всяка от обособените позиции –12 лв. с ДДС.

Депозитната вноска за участие в търга за всяка обособена позиция е в размер на  8,00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 29.10.2018г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа  на 30.10.2018 г. в Административната сграда на Областно пътно управление  - Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”№ 16, ет. 5, заседателна зала.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 12.11.2018 г., от 10:00 часа, в Административната сграда на Областно пътно управление  - Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”№ 16, ет. 5, заседателна зала, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”№ 16, ет. 5, след представяне на платежен документ за платена цена.

Тръжната документация се заплаща по банкова сметка на ОПУ - Ямбол:

BG 92 UNCR 9660 3318 0095 10

BIC: UNCRBGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG 88 UNCR 9660 3318009517,

BIC: UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 046/ 662 310

 

27.09.2018 г.