Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - Бургас обявява търг с тайно наддаване по обособени позиции за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи тополова дървесина

ОПУ - Бургас обявява търг с тайно наддаване по обособени позиции за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи тополова дървесина

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ БУРГАС

Областно пътно управление –гр. Бургас  на основание чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7/14.11.1997 г., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ обективирано в Протокол № 19587/18 от заседание  проведено на 31.07.2018 г., както и съгласно Пълномощно № П-199/ 06.08.2018 г. и във връзка със Заповед № РД- 11-142/19.09.2018 г. на Директора на ОПУ Бургас

 О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване по обособени позиции по реда на Наредба № 7/ от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи тополова дървесина, добита от ремонт на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ – Бургас, както следва:

                Обособена позиция 1 – тополова дървесина, добита от ремонт на път I-9 от км 199+100 до км 205+216, Обзор - о.п. - Сл. Бряг – Бургас през 2017 г. - 98 куб. м. с място на съхранение в база Несебър, с начална тръжна цена 5537,51 лв. /пет хиляди петстотин тридесет и седем лева и петдесет и една ст./ без включен ДДС или 56,50 лв. /петдесет и шест лева и петдест ст. /на куб.м.пл. без включен ДДС .

               Обособена позиция 2 – тополова дървесина, добита от ремонт на път I-6 от км. 465+000 до км.468+000, Карнобат – Бургас и път III-539 от км 40+000 до км 44+000, Трояново – Айтос през 2017 г. -80 куб.м. с място на съхранение в база Айтос, с начална тръжна цена 4562,16 лв./четири хиляди петстотин шестдесет и два лева и шестнадесет ст./ без включен ДДС или 57,02 лв./петдесет и седемт лева и две ст. /на куб.м.пл. без включен ДДС .

Кандидатите внасят депозит за участие в размер на 10% от общата начална тръжна цена съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба №7/1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна собственост, по банкова сметка на АПИ - ОПУ  Бургас :

IBAN  BG58UNCR 9660 3314 7556 10

BIC  UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД Бургас

Търгът ще се проведе на 26.10.2018 г. от 10.00 часа в сградата на ОПУ-Бургас, гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 30. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 31.10.2018 г. от 10.00 часа на същото място.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга, придружено с необходимите документи е 17.00 часа на 25.10.2018 г. Заявленията се подават  в деловодството на ОПУ – Бургас, ет. 1, адрес: гр. Бургас,  ул. „Цариградска“ № 30. В случай на повторен търг крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 17.00 ч. на 30.10.2018 г.

Цената на тръжната документация в размер на 20 /двадесет /лева с ДДС. Тръжната документация  се закупува от деловодството на ОПУ-Бургас, след заплащане на място или след представяне на платежен документ за стойността й, внесени по сметка на ОПУ- Бургас:

IBAN  BG83UNCR 9660 3114 7556 13, 

BIC  UNCRBGSF, 

УниКредит Булбанк АД Бургас.

Срокът за получаване на тръжната документация е до 16.00 часа на 25.10.2018 г., а при повторно провеждане на търга до 16.00 часа на 30.10.2018 г.

Оглед на тополовата дървесина, предмет на търга – може да се прави всеки работен ден  от 9.00 до 17.00 ч., до деня предхождащ този за провеждането на търга след представяне на документ за закупена документация след предварителна заявка по телефона със служител на ОПУ – Бургас , както следва:   

За Обособена позиция 1 – тополова дървесина, 98 куб. м.  добита от ремонт на път I-9 от км 199+100 до км 205+216, Обзор - о.п. - Сл. Бряг – Бургас през 2017 г. складирана на територията на база за квалификация и преквалифакция на кадри – гр. Несебър, на моб. тел. 0886835339 /инж. Атанас Сакалов/.

За  Обособена позиция 2 – тополова дървесина, 80 куб.м. добита от ремонт на път I-6 от км 465+000 до км 468+000, Карнобат – Бургас и път III-539 от км 40+000 до км 44+000, Трояново – Айтос през 2017 г. складирана на територията на база Айтос, на фирма „Пътстрой Бургас 2014“, на моб. тел. 0889316563 /Желязко Славов/.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга са посочени в утвърдената тръжна документация.

 

За допълнителна информация: 0888762534 – Кирилка Иванова

 

 


 25.09.2018 г.