Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - Габрово обявява търг за продажба на движими вещи – държавна собственост

ОПУ - Габрово обявява търг за продажба на движими вещи – държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО


Агенция „Пътна инфраструктура“ - Областно пътно управление – Габрово, на основание чл. 44, ал.1 от ПППЗДС, във връзка с чл. 3 и чл. 20, ал.3 от Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и Решение на УС на АПИ, обективирано в Протокол № 20501/18 от заседание проведено на 09.11.2018 г.

 

 

ОБЯВЯВА


Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – държавна собственост, представляващи 785 тона паважна настилка, находяща се в РПС Габрово, кв. Етъра.

Начална тръжна цена – 18840 /словом: осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет/ лева с вкл. ДДС. Цена на тръжната документация – 10 /словом: десет/ лева с ДДС.

Депозит за участие – 1884 /словом: хиляда осемстотин осемдесет и четири/ лева.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 20.12.2018 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 21.12.2018г. в Административната сграда на Областно пътно управление Габрово, на адрес: гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски” № 3, ет.3-ти, заседателната зала.

 

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 07.01.2019г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление Габрово, на адрес: гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски” № 3, ет.3-ти, заседателната зала, при същите условия. Тръжна документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление Габрово, на адрес: гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски” № 3, ет.3-ти, ст. 302, след предварителна заявка на моб.тел: 0888556723, и представяне на документ за платена документация, внесена по сметка на ОПУ-Габрово: IBAN: BG 78 UBBS 800231 061 89502. Депозитът за участие в търга се внася по банков път по сметка: IBAN: BG 37 UBBS 800 23300138830; BIC – UBBS BG SF. Вещите се съхраняват в гр. Габрово, кв. Етъра. За допълнителна информация : 066/815059; 0888556723.


19.11.2018 г.