Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ- Кюстендил оповестява акт за установяване на административни нарушения

ОПУ- Кюстендил оповестява акт за установяване на административни нарушения

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЮСТЕНДИЛ


Днес 20.09.2018 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 ДО
ДИАЛ ИНК“ ЕООД
бул.“Свети Наум“ №25
Област София, община Столична, гр. София 1421, район Лозенец,
Относно:
Съставяне на Акт за установяване на административни нарушения (АУАН) по Закона за пътищата

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С писмо изх. № 94-00-73/ 15.08.2018 г. Ви уведомихме, че след извършен обход на републиканската пътна мрежа от служители на Областно пътно управление - Кюстендил е установена експлоатацията на крайпътен търговски обект – комплекс от три обекта с бензиностанция  „GO”, ползващ пътни връзки в обхвата и обслужващите зони към републикански пътища I-6 „Граница Македония-Гърляно-о.п.Кюстендил-Радомир-Перник-София“ и III-601 „о.п. Кюстендил – Драговищица – Долно Уйно – Граница Македония“, без издадено разрешение от администрацията, стопанисваща пътя.

Функционирането на гореописания крайпътен търговски обект не е включен в регистъра на издадените разрешения за специално ползване на пътищата съгласно разпоредбите на Наредбата за специално ползване на пътищата а и Закона за пътищата.

Изградени и функциониращи без разрешение за експлоатация търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях са в нарушение на чл.26, ал.2, т.2“б“ от Закона за пътищата /ЗП/ и подлежат на санкции съгласно административно наказателните разпоредби на Глава VIII от ЗП.

Предвид на гореизложеното и за законосъобразно приключване на преписката, моля да се явите в тридневен срок от получаване на настоящето писмо лично или чрез упълномощено с пълномощно от Вас лице: гр.Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №49 за съставяне на АУАН по Закона за пътищата.

При неявяване в срок АУАН ще бъде съставен във Ваше отсъствие, съгласно чл.40, ал.2 от Закона за административните нарушение и наказания /ЗАНН/. 

 

ИНЖ. ЮЛИЯНА БОЖИЛОВА
ДИРЕКТОР НА ОПУ – КЮСТЕНДИЛ​

 

Приложение: Писмо 94-00-73/15.08.2018 г.


 

20.09.2018 г.