Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ-Монтана обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляваща дървесина, добита при премахване на опасни дървета от сервитута на пътни участъци

ОПУ-Монтана обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляваща дървесина, добита при премахване на опасни дървета от сервитута на пътни участъци

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - МОНТАНА

 

З А П О В Е Д

 № РД-11-79/10.10.2018 г.

 

На основание  чл.3, във вр. С чл.3   ал.1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с пълномощно с рег.№ П-231/28.9.2018 г. от Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, в изпълнение на Решение на УС на АПИ, обективирано в  Протокол № 20062/18 г., от заседание, проведено на 28.09.2018 г.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляваща дървесина, добита при премахване на опасни дървета в сервитута на пътни участъци на територията на ОПУ- Монтана.

Дата на провеждане на търга: 18.10.2018 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на втори етаж на административната сграда на ОПУ-Монтана, бул.”Христо Ботев” № 65.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе от 10:00 ч. на 25.10.2018 г.

 

ІІ. Продажбата  включва дървесина, добита при премахване на опасни дървета в сервитута на пътни участъци на територията на ОПУ- Монтана :

 

- Обособена позиция 1 - смесена дървесина  -117куб.м  с първоначална тръжна цена -  2106,00лв.

 

- Обособена позиция 2 - смесена дървесина  -49куб.м  с първоначална тръжна цена  -1078,00 лв. (Приложение № 1 от Условията за участие)

 

ІІІ. Начална тръжна цена е определена по реда на чл.63, ал.2 от Вътрешните правила – Приложение № 1 от Условията за участие.

 

ІV. Тръжната документация се получава от Счетоводството на Областно пътно управление-Монтана, бул.„Хр.Ботев” № 65, ет.3.

 

Срок на получаване на тръжната документация - до 16:30 ч. на 17.10.2018 г., а при повторно провеждане на търга – до 16:30 ч. на 24.10.2018 г.

 

V. Оглед на вещите: Всеки от кандидатите за участие в търга има право да направи оглед на дървесината, за която ще наддава. Неразделна част от Условията за участие е Декларация за оглед – Приложение № 3.

 

VІ. Размер на депозита за участие:

Кандидатите  внасят депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена за всяка обособена позиция.

Депозитът се внася в срок до подаване на заявлението за участие, по банков път, по сметка в обслужващата банка на ОПУ- Монтана – Банка ДСК ЕАД , IBAN: BG75STSA93003305299057, BIC: STSABGSF;

VІІ.   Начин на плащане на цената от спечелилия кандидат - в срок от 3 (три) работни дни от закриване на търга, по банков път, по сметка в обслужващата банка на ОПУ-Монтана, Банка ДСК ЕАД,

IBAN: BG31STSA93003101058201, BIC: STSABGSF, след което се сключва договор за покупко-продажба.

VІІІ. Определям следния състав на комисията за провеждане на търга:

 

Председател:  инж.Анета Първанова – Началник отдел”АО”

Членове:  

1. Зоя Иванова  - Гл.счетоводител  в отдел „АО”;

2. Даниела Пъневска - юрисконсулт

Резервен член: Стела Йорданова – ст.специалист в отдел „ИРД“

 

 След провеждане на търга, комисията съставя и подписва тръжен протокол в три екземпляра – един за тръжната комисия, един за спечелилия съответната обособена позиция и един за отдел „Административно обслужване” в ОПУ-Монтана.

Резултатите от проведения търг се обявяват  до края на работния ден.

Заповедта да се обяви по реда на чл. 65, ал. 2 от  Вътрешни правила за организацията на работа в Агенция „Пътна инфраструктура“ при управлението на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени на Агенцията.

Настоящата заповед да се връчи на състава на комисията.

 

Инж.Ивайло СПАСОВ               

Директор ОПУ-МОНТАНА

 

 

15.10.2018 г.