Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - Шумен обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта 2018 г.

ОПУ - Шумен обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта 2018 г.

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОПУ - ШУМЕН


Областно пътно управление – Шумен, на основание чл. 18 във връзка с чл. 20 от Наредба № 7/1997 г., както и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол 19800/18 от 27.08.2018 г. , както и Пълномощно № П-207/28.08.2018 г. и Заповед № РД-11-34/05.09.2018 г. на Директора на ОПУ- Шумен


О б я в я в а

че на 19.09.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на ОПУ – Шумен, пл. Оборище  2, зала на 3 етаж ще проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи ЧДС, представляващи плодове орехова реколта 2018 г., добивана от 1757 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията на ОПУ – Шумен съгласно приложения в документацията за участие СПИСЪК на участъците.

Повторен търг ще се проведе на 26.09.2018 г.

Тръжната документация се получава в ОПУ - Шумен, пл. Оборище 2, ет.1, стая 2  след представяне на документ за преведена сума от 12 лв. с ДДС, по сметка:

Банка                         ОББ АД

IBAN                          BG93UBBS80023106099604

BIC                             UBBS BGSF

Срок на получаване на тръжната документация - до 12 ч. на 18.09.2018 г., а при повторно провеждане на търга – до 12 ч. на 25.09.2018 г.

Срок на подаване на заявлението за участие в търга, придружено с необходимите документи се приема от 11.09.2018 г. до 18.09.2018 г. от 9 ч. до 17 ч., а при повторно провеждане на търга - от 20.09.2018 г. до 25.09.2018 г. от  9 ч.  до 17 ч. в Административната сграда на ОПУ – Шумен, гр. Шумен, пл. Оборище 2, ет. 2, стая 5.

Депозитът за участие се внася по сметка:

Банка                         ОББ АД

IBAN                          BG27UBBS80023300125236

BIC                             UBBS BGSF

Оглед на вещите - може да се извършва свободно от всички желаещи без да е нужно предварително съгласуване от служители на ОПУ – Шумен.

За информация: 054/800 820

 07.09.2018 г.