Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » Съобщение на ОПУ Кюстендил за издадени актове за установяване на публични държавни вземания на „Поли Саунд Инкорп“ ЕООД

Съобщение на ОПУ Кюстендил за издадени актове за установяване на публични държавни вземания на „Поли Саунд Инкорп“ ЕООД

 

API-LOGO_NEW-mini.png

ОПУ КЮСТЕНДИЛ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Днес, 28.11.2018г.  на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен  в Търговския регистър) във връзка с чл. 166, ал.2 от ДОПК , оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“  съобщение за издадени актове за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ) на „Поли Саунд Инкорп“ ЕООД гр. Перник с ЕИК 204227563, както следва :

 

 

-          АУПДВ № 1 / 28.11.2018г. – 1 567,31 лв. – главница и 367,80 лв. – лихва;

-          АУПДВ № 2 / 28.11.2018г. – 1 567,31 лв. – главница и 367,80 лв. – лихва

-          АУПДВ № 3 / 28.11.2018г. – 1 269,23 лв. – главница и 326,51 лв. – лихва

-          Справки за задължения

 

Актовете са издадени, поради неплащане на дължимата такса, съгласно чл. 22, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” по следните разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, отнети по законово определения ред:

 

-          Разрешение № 1569 / 15.11.2005г., отнето със Заповед № Рд-22-199 / 26.06.2017 г.

-          Разрешение № 1567 / 15.11.2005г., отнето със Заповед № Рд-22-221 / 26.06.2017 г.

-          Разрешение № 1188 / 27.06.2007г., отнето със Заповед № Рд-22-118 / 14.06.2016 г.

 

Актовете могат да се обжалват по административен ред и по съдебен ред пред Административен съд – Кюстендил, по реда на АПК, в 14 – дневен срок от датата на обявяването на настоящото съобщение на Интернет страницата на АПИ.

 

28.11.2018 г.