Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » Заповед на ОПУ Габрово за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Заповед на ОПУ Габрово за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

 

API-LOGO_NEW-mini.png

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД – 11-72/21.12.2018г.

гр.Габрово

 

На основание чл. 55, ал. 1 от ППЗДС във връзка с чл. 22, ал.4 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна  инфраструктура”, взето с Протокол № 20501/18 от заседание, проведено на 19.11.2018г., пълномощно изх.№ П-251 от 09.11.2018г. и Заповед № РД-11-66 от 16.11.2018г. на Директора на ОПУ Габрово, и Протокол № 1/21.12.2018г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - държавна собственост, представляващи 785 тона паважна настилка.

           

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. За купувач от проведени търг с явно наддаване: „МАТ-2001” ООД със седалище и адрес на управление гр. Лясковец, с ЕИК по Булстат 104544064, представлявано от Мирослав Ангелов, с предложена окончателна цена - 19 028,40  /словом: деветнадесет хиляди двадесет и осем лева и 40 ст./. с вкл. ДДС.

 

ІІ.  Определеният за купувач заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба. Вещите се предават на купувача с приемо-предавателен протокол.

 

ІІІ. В случай на неплащане на цената в 3 дневен  срок, депозитът не се връща и  служебно се обявява за спечелил търга, участника предложил при наддаването следващата по размер цена.

 

ІІІ. Депозитът на класирания на второ място участник се връща след сключване на договора за продажба на вещите.

ІV. Заповедта да се обяви на видно място в Административната сграда на Областно пътно управление Габрово, както и да се публикува на интернет страницата на АПИ.

 

Настоящата заповед да се връчи на председателя за сведение и стриктно изпълнение.

 

Заповедта подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на закриване на търга по реда на Закона за административно производство.

 

ИНЖ. ДЕЯН ГЕОРГИЕВ

Директор ОПУ Габрово

 

 

Заповед

 

21.12.2018 г.