Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » Обявление на Областния управител на област Бургас за започнала отчуждителна процедура за обект: „Път II-53 „Ямбол – Средец“, границата ОПУ Ямбол/ОПУ Бургас - Средец от км 212+600 до км 212+956.44“, на територията на община Средец

Обявление на Областния управител на област Бургас за започнала отчуждителна процедура за обект: „Път II-53 „Ямбол – Средец“, границата ОПУ Ямбол/ОПУ Бургас - Средец от км 212+600 до км 212+956.44“, на територията на община Средец

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЯВЛЕНИЕ


 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС, Заповед № РД-02-14-1255/ 03.12.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и № ЗМФ-4/ 02.01.2019 г.  на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-18/11.01.2019г. от МРРБ, и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план, одобрен с влязла в сила заповед № РД-02-15-30/08.04.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството,

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

 

Оповестявам за започнала отчуждителна процедура  за обект: „Път II-53 „Ямбол – Средец“, границата ОПУ Ямбол/ОПУ Бургас - Средец от км 212+600 до км 212+956.44“, на територията на община Средец, област Бургас.“

 

Отчуждаването засяга част от имот – частна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17974.42.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Средец, община Средец, област Бургас, целият с площ 4 393 кв.м. (имот № 042201 по регистър към одобрен ПУП-ПП).

 

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със заповед на областния управител на област Бургас, на основание чл. 34а, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

 

Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.23.01.2019 г.