Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » ОПУ-София - уведомително писмо до "ЕФ ПИ ВИ ПРЕСТИЖ" ООД

ОПУ-София - уведомително писмо до "ЕФ ПИ ВИ ПРЕСТИЖ" ООД

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Областно пътно управление - София

 

Днес 09.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура"

ДО

"ЕФ ПИ ВИ ПРЕСТИЖ" ООД
 
Област София,  Община Самоков, с. Доспей 2012, ул. „7-ма” № 16
 
 
Относно: Ваши рекламни съоръжения /РС/  изградени на Републикански път ІІ-82
 
 
 
                 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА-ВУКОВА,
                 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СУБЕВА,            
 
При извършен обход на рекламни съоръжения по Републикански път ІІ-82 /Самоков – София/ установихме, че на км 40+030 - ляво и км 52+630 - ляво имате незаконно изградени РС.
              
Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, букви “б” и ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата, длъжни сте в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете незаконно изградените рекламни съоръжения.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
 

Писмо
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

9.01.2019 г.