Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » ОПУ - София публикува уведомително писмо до фирма "КЕРАМИКС" АД, гр. София

ОПУ - София публикува уведомително писмо до фирма "КЕРАМИКС" АД, гр. София

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

 

 

Днес 08.02.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО "КЕРАМИКС" АД
 
област София, община Столична, гр. София 1618
район Витоша, ул. „Равен“ № 7
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на АМ „Тракия“
 
 
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРАУЗЕ,           
               УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОГДАНОВА,
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
            
При извършен обход  на рекламни съоръжения по АМ „Тракия“ установихме, че на км. 5+250 ляво имате незаконно поставена табела, което е и в нарушение на чл. 15, ал. 2, т. 7 от Наредбата за специално ползване на пътищата – „Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи”.
 
Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, букви “б” и ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете незаконното рекламно съоръжение.
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
Приложение: Писмо и снимков материал
 
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

 08.02.2019 г.