Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » Обявление на Областния управител на Софийска област до заинтересованите страни, че започва процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за задоволяване на държавна нужда, за изграждането на обект: „Път II-82 „Обход на град Самоков“, от км 2+156.66 до км 4+740.11“

Обявление на Областния управител на Софийска област до заинтересованите страни, че започва процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за задоволяване на държавна нужда, за изграждането на обект: „Път II-82 „Обход на град Самоков“, от км 2+156.66 до км 4+740.11“

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на Софийска област, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за задоволяване на държавна нужда, за изграждането на обект: „Път II-82 „Обход на град Самоков“, от км 2+156.66 до км 4+740.11“. Имотите са в землищата на град Самоков и село Драгушиново, община Самоков, Софийска област. Обектът е част от съществуващия обходен път на град Самоков от север и за пътуващите от София е връзка с път II-82 Костенец – Радуил – Боровец – Самоков – Панчарево, както и с път III-822 Самоков – Живково – Ихтиман, с неприключили отчуждения.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите, респективно средствата, необходими за изплащане на паричното обезщетение на собствениците и правоимащите лица се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“. Средствата необходими за изплащане на дължимите парични обезщетения на собствениците на засегнатите имоти и части от имоти – частна собственост, са в размер на общо 16 391 (шестнадесет хиляди триста деветдесет и един) лева.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на Софийска област, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.23.01.2019 г.