Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ - съобщение до собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 811 от 21.12.2013 г. за изграждането на обект: Северна скоростна тангента

АПИ - съобщение до собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 811 от 21.12.2013 г. за изграждането на обект: Северна скоростна тангента

API-LOGO_NEW-mini.png

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 811 от 21.12.2013 г. за изграждането на обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“ на територията на област София, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на следните имоти, по отношение, на които, към момента на публикуване на настоящото съобщение, Решението на Министерски съвет е влязло в сила, а именно:

  • Имоти, находящи се в землището на Требич с идентификатори 68134.1324.4, 68134.1324.28, 68134.1362.5, 68134.1362.9, 68134.1362.17, 68134.1361.15, 68134.1361.33;
  • Имоти, находящи се в землището на Орландовци с идентификатори 68134.8699.18, 68134.8698.5, 68134.8698.15, 68134.8698.16, 68134.8699.5, 68134.8706.35;
  • Имоти, находящи се в землището на Враждебна с идентификатори 68134.8641.40, 68134.8641.62, 68134.8632.3, 68134.8632.28, 68134.8632.30, 68134.8632.31, 68134.8632.32, 68134.8632.34, 68134.8632.37, 68134.8632.97, 68134.8632.98, 68134.8632.102, 68134.8640.12, 68134.8640.13,68134.8640.42, 68134.8640.46, 68134.8639.8, 68134.8639.97, 68134.8639.123, 68134.8639.124, 68134.8636.6, 68134.8630.5, 68134.8630.45, 68134.8631.88, 68134.8631.93, 68134.8628.1, 68134.8628.3, 68134.8617.5, 68134.8615.14, 68134.8614.5, 68134.8613.15, 68134.8613.17, 68134.8612.11, 68134.8612.22, 68134.8611.19, 68134.8611.20, 68134.8609.9, 68134.8620.8, 68134.8619.1, 68134.8619.2, 68134.8592.3, 68134.8592.64;
  • Имоти, находящи се в землището на Бенковски с идентификатори 68134.521.7, 68134.516.4, 68134.516.7, 68134.516.13, 68134.516.16, 68134.516.18, 68134.515.74, 68134.516.524, 68134.516.44, 68134.516.47, 68134.516.49, 68134.516.56, 68134.516.76, 68134.516.82, 68134.520.59, 68134.520.60, 68134.8733.10, 68134.8733.13, 68134.8741.11, 68134.8741.16, 68134.8725.33, 68134.8725.34, 68134.8725.37, 68134.8737.82, 68134.8737.83, 68134.522.50, 68134.521.529, 68134.521.59, 68134.521.69, 68134.501.98, 68134.501.324, 68134.501.976, 68134.501.977, 68134.501.989, 68134.501.1105, 68134.501.1168, 68134.501.1176, 68134.501.1206, 68134.501.1237, 68134.502.1, 68134.502.794, 68134.502.1169, 68134.502.1171, 68134.502.1172, 68134.502.1181, 68134.502.1184;;
  • Имоти, находящи се в землището на Малашевци с идентификатори 68134.8679.3, 68134.8674.10, 68134.8674.11, 68134.8674.14, 68134.8673.7, 68134.8673.9, 68134.8673.10, 68134.8673.13, 68134.8673.24, 68134.8673.27, 68134.8673.32, 68134.8673.38, 68134.8673.41, 68134.8672.8, 68134.8671.1, 68134.8671.7;
  • Имоти, находящи се в землището на Илиенци с идентификатори 68134.1353.100, 68134.1353.123, 68134.1352.61, 68134.1369.550, 68134.1369.653, 68134.1369.692, 68134.1369.2003, 68134.1369.2005, 68134.1369.2006, 68134.1369.2007, 68134.1369.2010.

За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи доказващи правото на получаване на определеното обезщетение: заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост на имота; актуална скица на имота; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите или, в случай на съдебно обжалване, копие от постановеното съдебното решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в „Банка ДСК“ ЕАД

След изтичане на законоустановения едномесечен срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

Приемното време на Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение на изплащане обезщетенията за обект „Северна скоростна тангента“ е всеки вторник, от 14.00 до 17.00 ч. Допълнителна информация можете да получите и на тел. 02/ 91 73 412 и 02/ 91 73 413.


19.01.2015 г.