Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собственици на имоти, отчуждени имоти с идентификатори 22304.7897.1 и 7979.269, находящи се в землището на с. Долни Богров, Столична община, засегнати от изпълнението на „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел Яна от км 0+000 до км 8+460

АПИ уведомява собственици на имоти, отчуждени имоти с идентификатори 22304.7897.1 и 7979.269, находящи се в землището на с. Долни Богров, Столична община, засегнати от изпълнението на „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел Яна от км 0+000 до км 8+460

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на отчуждени имоти с идентификатори 22304.7897.1 и 7979.269, находящи се в землището на с. Долни Богров, Столична община, за които има влязъл в сила отчуждителен акт чрез Решения на Върховен административен съд №№ 13898/19.11.2014 г. и 13964/21.11.2014 г. за изграждане на обект: „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел Яна от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); Препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното препятствие - нов км 1+6965; Реконструкция на ЕЛ 110kV при км 1+649 и реконструкция на деривация при км 5+378 и Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци“,  че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството да се представят следните документи доказващи правото им на собственост: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното съдебно решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в "Банка ДСК" ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

26.01.2015 г.