Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на част от имот, отчужден с Решение на Министерски съвет № 834/22.12.2014 г. за изграждането на обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Маказа“ от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368“, в землището на с. Хаджийско, общ.Кирково, област Кърджали, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на част от имот, отчужден с Решение на Министерски съвет № 834/22.12.2014 г. за изграждането на обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Маказа“ от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368“, в землището на с. Хаджийско, общ.Кирково, област Кърджали, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на част от имот, отчужден с Решение на Министерски съвет № 834 от 22.12.2014 г. за изграждането на обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Маказа“ от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“  от км 0+000 до км 2+368“, в землището на с.Хаджийско, общ.Кирково, област Кърджали, че започва изплащане на определеното парично обезщетение на собствениците на имота по отношение, на който Решението на Министерски съвет е влязло в сила.

За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи, доказващи правото на получаване на определеното обезщетение: заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост на имота; актуална скица на имота; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите или, в случай на съдебно обжалване, копие от постановеното съдебното решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Кърджали, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

03.02.2015 г.