Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 441/27.06.2014 г. за изграждането на обект: „Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“ в област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 441/27.06.2014 г. за изграждането на обект: „Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“ в област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 441 от 27.06.2014 г. за изграждането на обект: „Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“ в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, гр. Куклен, общ. Куклен, кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, общ. Асеновград, област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на имоти по отношение, на които Решението на Министерски съвет е влязло в сила.

За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи, доказващи правото на получаване на определеното обезщетение: заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост на имота; актуална скица на имота; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите или, в случай на съдебно обжалване, копие от постановеното съдебното решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Пловдив, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

03.02.2015 г.