Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 817 от 21.12.2013 г. за изграждането на обект: Автомагистрала „Струма“, Лот 1 ,,Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване на техническа инфраструктура и преоткосиране“, на територията на области Перник и Кюстендил

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 817 от 21.12.2013 г. за изграждането на обект: Автомагистрала „Струма“, Лот 1 ,,Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване на техническа инфраструктура и преоткосиране“, на територията на области Перник и Кюстендил

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 817 от 21.12.2013 г. за изграждането на обект: Автомагистрала „Струма“, Лот 1 ,,Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване на техническа инфраструктура и преоткосиране“, на територията на области Перник и Кюстендил, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на имоти по отношение, на които Решението на Министерски съвет е влязло в сила.

За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи доказващи правото на получаване на определеното обезщетение:

  • заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост на имота;
  • актуална скица на имота;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет е връчено по надлежния ред не е обжалвано от заявителите или, в случай на съдебно обжалване, копие от влязло в сила съдебното решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областните управители на области Перник и Кюстендил, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.16.03.2015 г.