Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, засегнати от обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100, с РМС № 811 от 21.12.2013 г.

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, засегнати от обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100, с РМС № 811 от 21.12.2013 г.

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с идентификатори 68134.1368.8, 68134.1368.9, 68134.1352.54, 68134.1351.62, 68134.1369.547, 68134.521.55, 68134.501.1095, 68134.501.1096, 68134.521.6, 68134.8725.36,68134.8673.23, 68134.1325.12, 68134.1361.34, 68134.1324.15, 68134.1362.4, 68134.1361.18, 68134.8632.31, 68134.8632.32, 68134.8640.47, 68134.8632.25, 68134.8610.27, 68134.8617.6, 68134.8611.10, 68134.8673.61, 68134.8612.14, 68134.8612.19, 68134.8632.10, 68134.8641.35, засегнати от обект, „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540),  участък от км 0+000 до км 15+100“, за които Решение на Министерски съвет   № 811 от 21.12.2013 г, е влязло в законна сила чрез решения на Върховен административен съд съответно:с № № 14706/8.12.2014, 1819/18.02.2015, 11648/3.10.2014, 8896/26.06.2014, 1495/11.02.2015, 13652/17.11.2014, 13542/12.11.2014, 15570/18.12.2014, 13710/17.11.2014, 14296/01.12.2015, 13473/11.11.2014, 13797/18.11.2014, 13446/11.11.2014, 12493/21.10.2014, 9907/14.07.2014, 15032/11.12.2014, 2142/26.02.2015, 2807/16.03.2015, 15772/30.12.2014, 9984/15.07.2014, че започва изплащане на определените парични обезщетения. Ще бъдат изплащани и обезщетенията за всички засегнати от обекта имоти, за които собствениците докажат, че е налице влязъл в сила отчуждителен акт. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота-оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.
  • При необжалван по съдебен ред отчуждителен акт, собственикът /неговите наследници/ следва да подпишат и  декларация по образецче са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 811 от 2013 година и не са го обжалвали.
  •  

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.
21.03.2015 г.