Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти, отчуждени с Решение № 689 от 03.10.2014 г. на Министерски съвет за строителството на обект: път І-7 Силистра – Шумен от км 1+773 до км 55+535, подобекти: Кръстовище втори тип при пресичане на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на имоти, отчуждени с Решение № 689 от 03.10.2014 г. на Министерски съвет за строителството на обект: път І-7 Силистра – Шумен от км 1+773 до км 55+535, подобекти: Кръстовище втори тип при пресичане на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   

            В изпълнение на чл.39, ал.6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/,
Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на имоти, засегнати от строителството на обект:

Път І-7 „Силистра – Шумен“ от км 1+773 до км 55+535, подобекти: Кръстовище втори тип при пресичане на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200 на територията на област Силистра, че съгласно Решение № 689 от 03.10.2014 г. на Министерски съвет, започва изплащане на обезщетенията по сметка на правоимащите, след предоставяне в деловодството на следните документи, доказващи правото им на собственост: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуална скица на имота; актуално удостоверение за наследници (при необходимост); актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или пълномощно за получаване на цялата сума от някой от тях - нотариално заверено. Сумата полагаща се в обезщетение ще бъде преведена по сметка на правоимащите в Банка ДСК ЕАД. След изтичане на законно установения тримесечен срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл.39а, ал.1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния-управител на Област Силистра, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


18.02.2015 г.