Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с определени идентификатори, засегнати от обект, „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“

АПИ уведомява собствениците на собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с определени идентификатори, засегнати от обект, „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


СЪОБЩЕНИЕ

             

   В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с идентификатори  № 68134.2808.2172,  № 68134.2808.2569 и № 68134.2808.151, засегнати от обект, „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ натериторията на област София, за които Решение на Министерски съвет   № 815 от 21.12.2013 г, е влязло в законна сила чрез решения на Върховен административен съд съответно:с 1497/11.02.2015 г., № 1927/23.02.2015 г.  и   № 2498/10.03.2015 г., че започва изплащане на определените парични обезщетения. Ще бъдат изплащани и обезщетенията за всички засегнати от обекта имоти, за които собствениците докажат, че е налице влязъл в сила отчуждителен акт.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота-оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследницитеили нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

При необжалван по съдебен ред отчуждителен акт, собственикът/неговите наследници/ следва да подпишат и декларация по образец, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 815 от 2013 година и не са го обжалвали.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


25.03.2015 г.