Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Благоевград оповестява покани за доброволно изпълнение на ПДВ

ОПУ Благоевград оповестява покани за доброволно изпълнение на ПДВ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.02.2015 г. на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1 от ДОПК публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщение за връчване чрез прилагане към досието на покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат „Кьосев и Ко“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Илинденци - 2833, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Двадесет и осма“, представлявано от Николай Симеонов Кьосев – управител, по повод на влязъл в сила АУПДВ № 6/2012г. на началник на отдел АО при ОПУ-Благоевград.

В случай на невнасяне до изтичане на 14 – дневен срок от публикуването на съобщението на интернет страницата на АПИ, изрично разписано в разпоредбата на чл. 32, ал. 6 от ДОПК, поканата за доброволно изпълнение ще бъде приложена към преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

ДИРЕКТОР:

Инж. Христо Атанасовски

12.02.2015 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.02.2015 г. на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1 от ДОПК публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщение за връчване чрез прилагане към досието на покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат ЕТ „Иво Комерс – Ивайло Дилов“, със седалище и адрес на управление: с. Поленица - 2804, общ. Сандански, обл. Благоевград, представлявано от Ивайло Цолов Дилов – управител, по повод на влязъл в сила АУПДВ № 11/2012г. на началник на отдел АО при ОПУ-Благоевград.

В случай на невнасяне до изтичане на 14 – дневен срок от публикуването на съобщението на интернет страницата на АПИ, изрично разписано в разпоредбата на чл. 32, ал. 6 от ДОПК, поканата за доброволно изпълнение ще бъде приложена към преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

ДИРЕКТОР:
Инж. Христо Атанасовски

12.02.2015 г.