Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Ловеч - уведомително писмо до „ПОЛИВЕСТ”ЕООД

ОПУ Ловеч - уведомително писмо до „ПОЛИВЕСТ”ЕООД

 

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ЛОВЕЧ

5500 Ловеч, ул. “Васил Йонков” №5, тел.: 068/600-405, 068/600-406; факс 068/ 600-408

 


ДО „ПОЛИВЕСТ”ЕООД, ЕИК 200761089

гр.Ловеч, ул.”Панайот Волов” №13, вх.Г, ет.1, ап.1

 

Относно: Констатации по извършена на 26.11.2014г. проверка на обекти и рекламни съоръжения, разположени на път ІІ-35 „Плевен-о.п.Ловеч-Троян"

 

ГОСПОДИН  МОНЕВ,

 

При извършен на 26.11.2014г. редовен обход по път ІІ-35 „Плевен-о.п.Ловеч-Троян", представляващ част от републиканската пътна мрежа на територията на „ОПУ-Ловеч” служители на управлението съвместно с началника на група в Сектор "ПП" към ОД на МВР-Ловеч установи, че фирма „Поливест”ЕООД, ЕИК 200761089:

1/. в обхвата на пътя при км 65+000 - страна дясно извършва търговска дейност - продажба на керамични и мраморни стоки, разположени върху две подвижни маси.

2/. в обхвата на пътя при км 63+650 – страна дясно и при км 64+120 - дясно е изградила и експлоатира 2 броя, както и на км 65+000 - ляво още 2 броя рекламни съоръжения.

За посочените по-горе обстоятелства е съставен Констативен протокол от 26.11.2014г., като в тази връзка Ви напомняме, че според чл.8 и чл.13 от Наредбата за специално ползване на пътищата /обн. ДВ, бр.62/2001г./ дейностите по изграждането и експлоатацията на крайпътни обекти и рекламни съоръжения се осъществява след предварителното писмено разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София. Този разрешителен режим кореспондира с императивната разпоредба на чл.18 от Закона за пътищата /ЗП/, според който специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя, като физическите и юридическите лица заплащат съответните такси за специалното ползване на пътищата.

Към настоящия момент представляваното от Вас дружество упражнява търговска дейност и експлоатира рекламни съоръжения, без за това да са издадени по съответния ред разрешения за специално ползване от администрацията, управляваща пътя. В този смисъл, „Поливест" ЕООД е в нарушение на материалния закон и подлежи на административнонаказателна отговорност по реда на Глава VIII от Закона за пътищата. В конкретния случай е реализирано нарушение по чл.26, ал.2, т.1, букви „б” и „в" и т. 2, букви „а” и „б" от Закона за пътищата, като на основание чл. 54, ал.1 , във връзка с чл.53, ал. 1 от същия закон се предвижда имуществена санкция в размер от 3000 лв. до 8000 лв. за всеки отделен случай.

 

Предвид изложеното, Ви указваме в качеството на управител и едноличен собственик на капитала на „Поливест”ЕООД, ЕИК 200761089, в 7 /седем/ дневен срок от получаване на настоящето да преустановите извършваната търговска дейност и демонтирате 4 /четирите/ броя рекламни съоръжения, в противен случай ще пристъпим към образуване на административнонаказателно производство и към демонтиране на съоръженията по реда на чл.57, ал.2 от ЗП за ваша сметка.

 

Приложение: Констативен протокол от 26.11.2014 г.

 

 

25.06.2015 г.