Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Силистра - обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-частна държавна собственост

ОПУ Силистра - обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-частна държавна собственост

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура” на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за  държавна собственост, чл.13, ал.5 във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №.10319/15 г.,

 

О Б Я В Я В А

 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-частна държавна собственост, стопанисван от АПИ чрез Областно пътно управление- гр. Силистра, находящ се на адрес: гр. Силистра ул. „Тутракан“ № 3, полумасивна едноетажна сграда /три помещения/ с предназначение – за склад, и с първоначална месечна наемна цена (без включен ДДС) - 52.44 лв.


Помещенията се отдават под наем за срок от 3 години.           

Цена на тръжната документация – 12,00 лв. с ДДС, платима в касата на ОПУ- Силистра или по сметка:

IBAN – BG95ТТВВ 94003305016141, BIC – TTBBBG Банка Експресбанк клон Силистра.

 

Тръжната документация се получава в ОПУ-Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутракан” №12,  ет.2, всеки работен ден до 16.03.2015 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Срок за подаване на заявления за участие с документ за платен депозит и ценови предложения – до 17:00ч. на 16.03.2015 г. в деловодството на ОПУ Силистра.

 

Търгът ще се проведе на 17.03.2015 г. от 10:00 ч. в Административна сграда на ОПУ-Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутракан” №12 залата на 5 етаж. Повторен търг ще се проведе на 07.04.2015 г. от 10.00 ч. в Административната сграда на ОПУ- Силистра, като крайната дата за подаване на заявленията е 06.04.2015г., до 17.00 часа, а условията са съгласно изискванията за първия търг.

 

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, необходимите документи за представяне, са подробно отразени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел.: 086/820 993


13.02.2015 г.