Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Видин публикува акт за установяване на публично държавно вземане срещу фирма "Трансимпекс" АД

ОПУ Видин публикува акт за установяване на публично държавно вземане срещу фирма "Трансимпекс" АД

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ВИДИН

ПУБЛИКУВА

Акт за установяване на публично държавно вземане :

Днес, 27.02.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК  оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” съобщение за издаването на акт за установяване на публично държавно вземане, както следва:

1. С Акт за установяване на публично държавно вземане № 1 от 18.02.2015 г. на Директора на ОПУ – Видин, е установено, че към 04.02.2015г. държавата, респективно – Агенция „Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу ”Трансимпекс”АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, обл. София район Красно село, бул. ”Ген.Скобелев”, №65, с Булстат 831650089, представлявано от управителя Лазар Василев Василев, сума в размер на 374,54 лв., от които 352.36 лв. главница и 22.18 лв. законна лихва за периода  от 01.01.2009 г. до 04.02.2015 г., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на сумата.

Посоченото вземане произтича от неплатени държавни такси за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътните връзки към него на Път І-1/Е 79/ километър 0+100 – ляво преместваем.

Актът може да се обжалва по административен ред и по съдебен ред пред Административен съд – Видин по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на обявяване на настоящето съобщение в електронната страница на АПИ и поставяне на същото на таблото в ОПУ – Видин.

 

 

AUAN_1_18_02_2015_1.jpg

AUAN_1_18_02_2015_2.jpg  AUAN_1_18_02_2015_2_spravka.jpg AUAN_1_18_02_2015_2_razreshenie.jpg

 

 

 

 

инж. Павел Драганов

Директор Областно пътно управление - Видин

 

27.02.2015 г.